כותרת הסבר זאפ

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

תקנון אתר ביג אלקטריק

ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן


תנאי השימוש

מפעילי האתר, ח.פ 511534893 - יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור
 

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר
 

מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר
 

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה

 

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר
 

רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד
 

למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם
 

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות
 

מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו' ללקוחות שאישרו במהלך הצטרפותם ו/או רכישתם באתר שליחת דואר אלקטרוני. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה
 

השירות מוצע למשתמש כמות שהוא
(as is )
מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות
 

מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי
 

התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב לספק נתונים אמתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר
 

המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש
 

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע
 

השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד
 

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל
 

המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור
המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו הזמנתו באתר את החשבונית /קבלה /הזמנה אשר ביצע הלקוח באתר
 

תמונות באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד
 

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד


במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום
 

במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל


פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים

מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם, במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים
Zap
ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו
YNET ,TAPUZ,
דפי זהב
, Google
וכו
'...

האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת ביג אלקטריק באתר זה בלבד
 

כמו כן נדגיש כי המידע הטכני המוצג, באחריות הספק בלבד

אחריות

האחריות על מגוון המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד, בכפוף ל- תעודת האחריות , תקופת האחריות אשר על כן ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן [אחריות ושירות שלאחר מכירה] תשס"ו -2006
 

מומלץ לשמור את חשבונית המקור בסמוך לספח האחריות. לא תינתן אחריות על מוצרים הדורשים הובלה אשר נאספו עצמאית ע"י הלקוח או מי מטעמו ודורשים התקנה או הרכבה / הרכבה באופן עצמאי. תנאי האחריות בכפוף לתנאים המלאים והתקנון שפורסם על ידי היבוא.

ביטול עסקה

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם
 

זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

שירות הלקוחות של ביג אלקטריק – בהודעה בעל פה/קולית בטלפון מס' 074-7576666 בימים א' – ה' בין השעות 09:00 -17:00
בדואר אלקטרוני לכתובת
 cs@bigelectric.co.il

הודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק בכתובת המשור 13 טבריה
 

בדואר רשום לכתובת המשור 13 טבריה. ת.ד 484

בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס ב"צור קשר" בכותרת של האתר
 

בשדה "הערות" יפרט הצרכן את תעודת הזהות ואת מספר ההזמנה שאותה מבקש המרכן לבטל

הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות אחד מאמצעי התקשורת הבאים

טופס פנייה ממוחשב,

מוקד השירות 074-7576666 בשעות הפעילות,

הודעה בדוא"ל אל service2@electrokubi.com

הודעת פקס שתשלח אל 04-8662505,

או הודעה בכתב שתשלח אל ת.ד 484 רח' המשור 13 טבריה 1410401


זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים
 

דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר
 

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן
 

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה
 

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול
 

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך
 

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזה המקורית
 

לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, מוצרים פסידים (מדפסת איננה מוצר פסיד), מוצרים הגייניים לשימוש אישי כמו טיטולים, סכיני גילוח, שמפו לשיער, מוצרים בייבוא אישי, ובכפוף לתעודת אחריות ותקופת אחריות תחילת אחריות יבואן/יצרן האמור בתקנות הגנת הצרכן [אחריות ושירות שלאחר מכירה] תשס"ו -2006
 

כמו כן, לא ניתן להחזיר מזגנים, רהיטים, או כל מוצר שיוצר או הורכב במיוחד עבור הלקוח
 

זיכוי כספי - החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימים מיום החזרת המוצר בפועל


לתשומת לבכם,

עסקה בטלה חד צדדית מצד מפעילי האתר, תוך שבועיים מיום קבלת הזמנה במסד הנתונים או ולאחר שנוסו שלושה ניסיונות יצירת קשר מול הלקוח באמצעות שניים מאמצעי התקשורת הבאים: דוא"ל, טלפון רגיל ונייד, פקס, מכתב דואר רגיל

מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם, במכירות רגילות, פומביות וקבוצתיות לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן

עדכוני מחירים

מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח מחיר אטרקטיבי


שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד, טעות בהקלדה, השמטת ספרה. ביג אלקטריק מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות כמו גם טעויות סופר אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל
serveice2@electrokubi.com
או בטלפון 0747576666. במקרים שכאלה (טעות סופר- טעות קולמוס) רשאית ביג אלקטריק שלא לכבד את המכירה


המחירים באתר

במכירות קבוצתיות, ו/או במכירות רגילות הינם סופיים, וכוללים מע"מ


המחירים אינם כוללים תוספות צבעים (לדוגמא גימור נירוסטה למקרר), חווטים (למשל צינור חיבור כיריים לגז) ו/או התקנות למוצרים שאינם מחויבים בהתקנה בחוק, או תוספות שונות לרבות מידות, ושירותי הרחבת אחריות


מוצרים או שירותים אלה יש לשלם או לרכוש בנפרד, בין אם באתר (במידה וניתנה האפשרות לכך) או בין אם נדרשת פנייה ליבואן או נותן השירות
 

דמי משלוח / דמי החזרה

דמי המשלוח יגבו במעמד החיוב, כתוספת למחיר המוצר ו/או המוצרים שרכשתם באמצעות האתר או באמצעות נציג טלפוני
 

מחיר דמי המשלוח הוא תוצר סופי של מספר פרמטרים, ואינו קבוע או מחייב. (מחיר דמי משלוח של מוצר מסוים עשוי להיות גבוה/נמוך ממחיר דמי המשלוח של מוצר אחר זהה לו
).

המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק בלבד, אשר מופיע בנספח א' מציין אזורים חריגים וכוללים מע"מ. אשר החברה תעדכן את מחירון ההובלות מפעם לפעם מוצג נספח ב' מחירון הובלות לשנת 2019
 

במקרה של משלוח חינם יש להבין שעלות המשלוח גולמה במחיר המוצר
 

ייתכנו תוספות מחיר לאזורים/ישובים אשר מעבר לקו הירוק, כפי שגובות חברות ההובלה השונות, ולכן ייתכן מצב בו יפורסם "משלוח חינם" אך מעבר לקו הירוק תידרש תוספת תשלום, בכפוף לנספח אזורים חריגים [נספח א' מצורף]

משלוח מוצרים לבנים(כגון מכונות כביסה ומקררים) טלוויזיות וכו' כל מוצר אחר שמסופק ע"י חברת הובלות יסופק עד קומה שניה ללא מעלית

כמו כן, במידה ויש מדרגות בתוך הבית, תיתכן תוספת תשלום למוביל

אספקה מקומה שלישית ומעלה (כולל קומה שלישית) או מעל 55 מדרגות הנמוך מבניהם. תידרש תוספת תשלום למובילים במעמד ההובלה של 50 ₪ לכל קומה

כמו כן במקרה ויש מרחק הליכה מהחניה לבית הלקוח של מעל 25 מטר, תיתכן תוספת תשלום למוביל

חשוב לציין כי עלות ההובלה אינה כוללת מקרים חריגים כגון צורך בפירוק דלתות או מנוף. במקרה שיש צורך בפירוק דלתות זה כרוך בעלות של 60 ₪ לכל דלת

כל המוצרים הכוללים הובלות הם בגבולות הקו הירוק ועד צומת הערבה בדרום, בכל מקרה של הובלה מעבר לגבולות הקו הירוק או דרומית לצומת הערבה או באר שבע האספקה תהיה עד 14 ימי עסקים ותידרש תוספת תשלום שנעה בין 100 ש"ח ל 350 ש"ח תלוי במוצר המסופק ראה נספח א' "אזורים חריגים"

ע"פ חוק פינוי פסולת אלקטרונית, יש ללקוח זכות שהמוצר הישן יפונה מביתו ללא עלות נוספת.

השירות מותנה במספר תנאים

על המוצר המפונה להיות מנותק מזרם החשמל, מים, גז, או כל חיבור קבוע אחר, כולל פינוי תכולה

על המוצר המפונה להיות בפתח הבית במעמד הפינוי

מוצרים שדורשים פינוי חריג כגון פירוק דלתות או מנוף, יהיו בתוספת תשלום. כמו כן במקרה של פינוי מוצר מדירה מעל קומה שנייה בבניין ללא מעלית או שלא ניתן להכניסם למעלית יהיו בתוספת תשלום של ₪ 50 על כל קומה, מעל קומה שניה

על המוצר המפונה להיות זהה בכמות או בנפח או במשקל הדומים למוצר הנמכר

פתיחה וחיבור של תנור משולב או כיריים, מחייבת לפי חוק, טכנאי מוסמך ותהיה דרך חברת השירות של היבואן. השירות כרוך בתשלום תלוי בסוג המוצר וביבואן

במוצרים הבאים יש חובה להזמין טכנאי של השירות לפתיחת המוצר. השירות יכול להיות כרוך בתשלום

כיריים, תנורים בנויים, תנורים משולבים, מתקני מים, מקררים עם חיבור למים, מכונות כביסה, מייבשים, מדיחי כלים, גרילרים


במקרה של מוצרים המסופקים לבתי עסק ומשרדים, ייתכן שינוי בתנאי האחריות בהתאם לתקנון היבואן

מחירי המזגנים אינם כוללים התקנה, אלא אם צוין אחרת
 

במקרים בהם ירצה הלקוח להחזיר את המוצר בכפוף לחוק הגנת הצרכן, יחויב בעלות משלוח ההחזרה
 

ביג אלקטריק אחראית בנושא הובלות רק כאשר ההובלה שולמה / נרכשה כחלק מהעסקה
 

במקרה של משלוח מוצר בדואר רשום, זמן האספקה המתחייב הינו למשלוח המוצר ולא עד בית הלקוח. כמו כן האחריות במקרה של משלוח בדואר רשום הינה של חברת דואר ישראל. בכל מקרה של אובדן או נזק למוצר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של דואר ישראל והאתר אינו אחראי למשלוח
 

נציין כי בעת איסוף מוצר עצמאית חובת המזמין והמשלם להגיע אל נקודות איסוף אשר רשומות בתקנון החברה בצרוף תעודה מזהה (תעודת זהות/דרכון/רשיון נהיגה/חוגר), וזאת לאחר תיאום מלא מול מח' שירות לקוחות וקבלת מסרון (הודעת
SMS)
המעדכנת כי ההזמנה מוכנה לאיסוף

נקודות איסוף

*
מחסן אלקטרו קובי
המשור 13 טבריה
ימים א-ה בין השעות 10:30 עד 14:30

*
מחסן פרץ
אזור תעשיה אלון תבור
מתחם אוליס
ימים א-ה בין השעות 10:00-14:00

ביג אלקטריק ו/ או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם וביניהן: תקלות במערכת התקשורת, הטלפון או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו
'...


בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמם ביג אלקטריק- במקרה זה תיידע החברה את הצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה
 

ימי עסקים
יום עסקים ייחשב כיום חול עבור הזמנות שנכנסו עד השעה 16:00, ימי שישי/שבת וערבי חג וחג - לא ייחשבו לימי עסקים. כמו כן, ימים בחוה"מ ייספרו כחצאי ימי עסקים

יום ההזמנה לא נחשב ליום עסקים מבחינת ספירה

מבצעים
כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת

כל המבצעים הינם בתוקף לשבוע אלא אם צויין אחרת בעמוד המבצע
 


במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה, אך אזלה במלאי - ביג אלקטריק האתר מתחייב להסיר את המבצע
 

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בבית המשפט השלום בטבריה

אנו שמחים כי בחרתם ו/או תבחרו לרכוש מוצר באתר החברה אשר חרת על דיגלו את נושא השירות והאמינות

בברכה

נספח א – אזורים חריגים


נספח ב – תקנון הובלות